Impres­sum

Web­an­ge­bo­te der Han­dels­blatt Fach­me­di­en und der Fach­me­di­en Otto Schmidt KG

Ver­ant­wort­lich i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV
Chris­toph Bertling

Fach­me­di­en Otto Schmidt KG
Neu­mann­str. 10, D‑40235 Düsseldorf

Amts­ge­richt Düs­sel­dorf, HRA 26334

Inland
Fon: 0800 000‑1637
Fax: 0800 000‑2959

Aus­land
Fon: +49 (0)211 210 911 02
Fax: +49 (0)211 210 911 92

eMail: kundenservice@fachmedien.de
Inter­net: www​.fach​me​di​en​.de

Umsatz­steu­er-ID: DE335774636

Han­dels­blatt Fach­me­di­en ist eine durch die Fach­me­di­en Otto Schmidt KG lizen­zier­te Mar­ke. Sämt­li­che Leis­tungs- und Ver­trags­be­zie­hun­gen ent­ste­hen aus­nahms­los mit der Fach­me­di­en Otto Schmidt KG

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­te Gesellschafter:
Prof. Dr. Felix Hey, phG

Fach­me­di­en Otto Schmidt Geschäfts­füh­rungs-GmbH, phG
Gus­tav-Hei­ne­mann-Ufer 58, 50968 Köln
Amts­ge­richt Köln, HRB 102877
Geschäfts­füh­rer: Chris­toph Bert­ling, Dirk Baumann